General Terms and Conditions

General Terms and Conditions - Green Sea Safari

Podaci o prodajnom mjestu:

GREEN SEA SAFARI, www.greenseasafari.com
Od Gaja 60, 20000 Dubrovnik, Croatia
Registar udruga Republike Hrvatske; registarski broj 19002129

OIB 75783344972,
MB 4823346

Phone:
+385 95 55 20 190,
+385 91 244 2201

Email:
info@greenseasafari.com,
mcukteras@gmail.com,
marocarevic@gmail.com

Podaci o računu
OTP Banka
Broj računa (IBAN) HR3124070001100012766

Proizvodi i/ili usluge:

 • Godišnja članarina u udruzi Green Sea Safari.
 • Edukacijsko ekološke akcije čišćenja mora, priobalja i otoka od smeća/otpada.
 • Godišnja članarina u udruzi Green Sea Safari u visini od 300,00 KN. Članarina vrijedi godinu dana od datuma uplate.
 • Donacije za rad udruge Green Sea Safari koje se mogu uplaćivati u paušalnom iznosu.
 • Godišne članarine u iznosu od 300,00 KN uplaćuju se jednokratno.
 • Donacije se mogu uplaćivati prema želji donatora.

American Express mastercard maestero visa

Prema Statutu Udruge, članovi Udruge dolaze iz tri sektora u društvu – javnog, civilnog i privatnog. Članom Udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, ili stranac, koji je zainteresiran za rad u Udruzi, koji prihvaća odredbe ovog Statuta. Pored fizičke osobe, članom može postati i pravna osoba (zakonski zastupnik) registrirana u Rebulici Hrvatskoj, Europskoj Uniji ili trećim zemljama. Član može biti redovni, podupirući i počasni. Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor. Podupirući članovi Udruge su pojedinci ili pravne osobe koje značajnije materijalno pomažu rad i djelovanje Udruge, plaćaju jednokratnu članarinu u iznosu od 300 KN ili svake godine obnavljaju članarinu. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. Član može biti i maloljetna osoba, ali ne može odlučivati. Članom Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik. To su članovi juniori.

Osoba koja želi postati redovnim Članom Udruge podnosi zahtjev Presjedniku udruge, koji donosi odluku o prijemu u članstvo. U slučaju kada predsjednik Udruge odbije zahtjev za prijam u članstvo Udruge, zadržava diskrecijsko pravo ne obrazlagati svoju odluku. Članom Udruge postaje se danom donošenja odluke Upravnog odbora Udruge o prijemu u članstvo podnositelja zahtjeva. Redovni članovi potpisuju Pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanju odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela. Članovi Udruge imaju iskaznicu kojom dokazuju pripadnost udruzi. Iskaznicu ovjerava i potpisuje predsjednik. Iskaznica ima veličinu 90 x 60 mm, sadrži naziv udruge, logotip udruge, vrstu članstva, ime i prezime člana, datum izdavanja, pečat udruge, a može se izdati elektronički - preko web stranice Udruge.

Počasnim i vanjskim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge i/ili plaća jednokratnu članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor. Upravni odbor imenuje počasne i podupiruće članove Udruge. Članove juniore evidentira Upravni odbor uz pismeni pristanak roditelja/staratelja/skrbnika, odnosno nastavnika ili voditelja/trenera/ i slično. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

- o osobnom imenu (nazivu)

- OIB-u (JMBG)

- datumu rođenje

- datumu pristupanja Udruzi

- datumu prestanka članstva u Udruzi, te

- druge podatke.

Izjava o sigurnosti u slučaju plaćanja kreditnim karticama

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem 'vatrozida' (firewalla).

American Express mastercard maestero


Prava i obveze redovnih članova su:

 • da aktivno sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa Udruge,
 • da odlučuju o sredstvima i imovini Udruge i drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima,
 • da dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • da sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa,
 • da provode zajednički dogovorene aktivnosti,
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • da budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Udruge i njegovih tijela te financijskom poslovanju Udruge,
 • da redovito plaćaju članarinu u visini o kojoj odluči Upravni odbor,
 • da čuvaju i promiču ugled Udruge,
 • da sudjeluju u radu radnih grupa,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Udruge.

Član Udruge ne smije bez prethodnog odobrenja Upravnog odbora:

- samoinicijativno i samostalno istupati u ime Udruge,

- pokretati i provoditi projekte u ime Udruge.

Počasni član Udruge ima sva prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela Udruge, bez prava glasa pri donošenju odluka.

 • Prilikom sudjelovanja u akcijama/radu Udruge članovi i donatori su obvezni pridržavati se općih odredbi Statuta Udruge.
 • Članovima Udruge omogućeno je učestvovanje u organiziranim akcijama čišćenja uz obveznu prethodnu rezervaciju i potvrdu dolaska.
 • Godišnje članarine su nepovratne. Ukoliko se član ne pridržava općih odredbi Statuta Udruge, Green Sea Safari zadržava pravo raskida članstva bez povrata uplaćene članarine.
 • Primljene donacije koristit će se isključivo za rad i djelovanje Udruge. Donatori imaju pravo tražiti informacije o radu Udruge i sudjelovati u akcijama čišćenja.

Zaštita privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), udruga Green Sea Safari, www.greenseasafari.com (skraćeno: GSS), skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje, u svrhu izvršavanja obaveza u domeni djelovanja, prikuplja od svojih članova i donatora. Procedure zaprimanja, pohranjivanja, čuvanja povjerljivih osobnih podataka članova i donatora. propisane su internim Pravilnikom o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba.

Razlog prikupljanja osobnih podataka

Uz prethodnu privolu, osobni podaci članova i donator, sukladno pravima i obavezama mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti isključivo za potrebe Udruge zasnovnih na međusobnim ugovorima i jasno navedenim Uvjetima poslovanja – koji su dio procesa tijekom kojeg član ili donator ostavlja svoje osobne podatke.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odredit osobu, tj. utvrditi njen identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj OI, broj putovnice, broj bankovne kartice) kao I svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu članu ili donatoru.

Prikupljanja (on-line i off-line) podataka

Osobni podaci članova/donatora smiju se prikupljati i dalje obrađivati u sklopu poslova i obaveza djelatnosti Udruge – samo u slijedećim uvjetima:

- Podaci se smiju prikupljati isključivo i jedino za svaki posebnu članarinu ili donaciju

- Kad je članu ili donatoru informacija o svrsi prikupljanja pojedinih podataka, unaprijed dostupna na mrežnim stranicama Udruge i/ili treće osobe u procesu (organizator i provoditelj akcija Udruge)

- Kad je član ili donator nedvojbeno upoznat s uvjetima i pravilima akcija Udruge za koje se traže njegovi osobni podaci

- Kad je član ili donator dobrovoljno prihvatio spomenute uvjete, te nastavno tome, svojim zahtjevom ili prijavom, dao privolu da se njegovi podaci u svrhu ostvarenja zahtjeva, mogu dostaviti drugim dionicima poslovnog procesa.

Green sea safari, Od Gaja 60, 20000 Dubrovnik, Croatia
OIB 75783344972, MB 4823346,
Phone: +385 95 55 20 190, +385 91 244 2201
Email: info@greenseasafari.com, mcukteras@gmail.com, marocarevic@gmail.com

Podaci o računu
OTP Banka
Broj računa (IBAN) HR3124070001100012766

Bez privole osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati jedino u slučajevima određenima zakonom. Svaki član i donator ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka.

Čuvanje podataka

Poduzete su sve organizacijske i tehnološke mjere potrebne da se osobni podaci članova i donatora zaštitite od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
Udruga se odriče svake odgovornosti koja bi nastala zlouporabom podatak od strane treće osobe, te za bilo kakvu štetu koja može nastati članu ili donatoru zlouporabom istih. Odricanjem od navedene odgovornost,Udruga ne želi umanjiti svoju odgovornost za postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Pravo na uvid u podatke

Član ili donator ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Udruge radi ostvarivanja prava na uvid svojih osobnih podataka, te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Zahtjev se može podnijeti putem e-maila. Član ili donator koji smatra da mu je povrijeđeno neko od prava zajamčenih zakonom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kako nas kontaktirati

Rado smo na raspolaganju našim članovima i donatorima, za sva pitanja, sugestije ili kritike, vezano uz zaštitunjihove privatnosti i podataka povjerenih Udruzi:

Green sea safari, www.greenseasafari.com
Od Gaja 60,
20000 Dubrovnik, Croatia
OIB 75783344972, MB 4823346,
Phone:
+385 95 55 20 190,
+385 91 244 2201
Email:
info@greenseasafari.com,
mcukteras@gmail.com,
marocarevic@gmail.com

 • www.greenseasafari.com obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima članova i donatora, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o članovima i donatorima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira članove i donatore o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje članovima i donatorima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o članovima i donatorima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi članovi i djelatnici Green Sea Safarija i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 • All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.
 • All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.